Arbeidstakere via NAV

VIA Partner tilrettelegger og tilpasser arbeidet etter den enkeltes forutsetninger

Muligheter for utvikling og mestring

VIA Partner er en Equass-sertifisert vekstbedrift i Kristiansand, etablert i 1982, som gir mennesker med bistandsbehov muligheter for læring og utvikling. VIA Partner gir tilrettelagt kvalifisering tilpasset den enkeltes forutsetninger. Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), arbeidspraksis, lærlingplasser og hospiteringsplasser gis i samarbeid med Kristiansand Kommune og Fylkeskommunen. VIA Partner er tildelt 59 VTA-plasser, og innsøking til arbeidsmarkedstiltaket skjer på eget skjema gjennom NAV.

Vårt tilbud

VIA Partner legger til rette slik at arbeidstaker i VTA opplever seg selv som aktør i egen arbeidssituasjon. Arbeidsoppgaver og kvalifisering tilpasset tilpasses individuelt. Arbeidstaker møtes med åpenhet og respekt, og i VIA Partners ulike avdelinger har verdighet og integritet en sentral plass i arbeidshverdagen. Det gis varierte arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkelte samt nødvendig opplæring og veiledning, og alle arbeidstakere har en personlig og faglig plan. Ervervet kompetanse og kompetansehevende tiltak har stort fokus slik at den enkelte opplever både mestring og nytte i VTA.

VIA Partners tilbud til arbeidstakerne

Utover individuell tilrettelegging og opplæring tilbys følgende:

 • nødvendig kartlegging og arbeidsevne-/funksjonsvurdering

 • nødvendige tester mht lese-/skriveutfordringer (Rådgiveren)

 • SMART økonomikurs

 • dataopplæring (datakortet via ekstern opplæring)

 • truckopplæring hos ekstern kursleverandør

 • tilrettelegging av arbeidsoppgaver for den enkelte

 • nødvendig oppfølging og veiledning av kvalifisert personell

 • utvikling av yrkesmessige forutsetninger

 • skole i samarbeid med Voksenopplæringssenteret

 • lærlingavtale, fagbrev og kompetansebevis

 • hospiteringsplasser

 • arbeidsutprøving

 • kartlegging og arbeidsevnevurdering

 • tett samarbeid med eksternt hjelpeapparat

VIA Partners visjon for arbeidstakerne er personlig vekst og utvikling gjennom læring og arbeid

Jobbrotasjon er med på å øke bevisstheten rundt arbeidstakernes utvikling og læring. Dette tilbys både intern og eksternt. Arbeidstakerne får mulighet til å møte det ordinære arbeidsliv. Dette gir den enkelte nye referanserammer for utvikling av tekniske ferdigheter og sosial kompetanse. Ferdigheter og referanserammer er viktig for arbeidstakernes tilnærming til ordinært arbeidsliv.

Arbeidstakeren er den viktigste aktøren i egen attføringsprosess

Den enkelte skal delta aktivt i utvikling av egen målsetting. VIA Partner skal sammen med arbeidstaker legge til rette for eierforhold til egen utvikling. 

Kompetansemålene skal være individuelt tilpasset og ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser. Målene tilpasses det ordinære arbeidsliv så langt det er mulig. VIA Partners mål er at 50% av arbeidstakerne i VTA skal være i ekstern rotasjon. Gjennom godt samarbeid med NAV er vårt mål å bringe mennesker så nærme et ordinært arbeid som mulig.

Vår kvalitet

VIA Partners kvalitetssystemer sikrer både arbeidstakere og produksjon, slik at arbeidet utføres riktig og i henhold til regler.

VIA Kvalitetssystem

Eget kvalitetssystem etter mønster av ISO 9001, et prosedyrebasert system rettet mot egen produksjon, maskinpark og attføring.

Equass

Et europeisk kvalitetssystem av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. VIA Partner er sertifisert, og resertifisering skjer hvert andre år.

HMS

Lovpålagt og sikrer bedriftens helse, sikkerhet og miljøarbeid.

IA Bedrift

VIA Partner er en IA-bedrift og en del av det inkluderende arbeidsliv. IA-samarbeidet er et virkemiddel for forebygging av sykefravær og for å unngå utstøting av arbeidstakere.